2011-2012 Executive Committee

 • Lakhvinder Bamotra
 • Bharati Naidu
 • Rashmi Chugh
 • Shreelatha Udapa
 • Nilam Acharya
 • Sangeeta Varshney
 • Sameer / Bindu Sharma
 • Rekha Patel
 • Mini Jha
 • Ajoy Anand
 • Vineet Saxena

Board 

 • Chairman: Jagdish Bhele
 • Member: Bijal Golwala
 • Member: Avni Shah